Он-Толь - Монголын топ сайтын нэг
Он-Толь -д тавтай морил
 
Үндсэн цэс
Үндсэн нүүр
Монгол клип
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их үзсэн
Топ үнэлгээтэй

Хошин шог
Их үзсэн
Топ үнэлгээтэй

Монгол дуу сонсох
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их сонссон
Топ үнэлгээтэй

Монгол зургийн цомог
Их үзсэн зургууд
Бичсэн сэтгэгдлүүд

Мэдлэг
Бичлэг бичих
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их уншсан бичлэг
Топ үнэлгээтэй

Монгол дууны үг
Дууны үг бичих
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их уншсан

Уран зохиол
Юм бичих
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их уншсан

Тоглоом
Файлын сан
Файл бичих
Их татсан
Топ үнэлгээтэй

Дэлхийн мэдээ
Зочдын дэвтэр
Сэтгэгдэл бичих

Холбоо барих

Толь бичгүүд
Толийн үндсэн нүүр
Англи - Монгол толь
Монгол - Англи толь
Солонгос-Монгол толь
Япон - Монгол толь
Орос - Монгол толь
Герман - Монгол толь
Үг нэмж бичих
Үг ба өгүүлбэр бичих
Үг асуух

Юм нийтлэх & хийх
Мэдлэг нийтлэх
Өгүүллэг, шүлэг бичих
Монгол дууны үг бичих
Сэтгэгдэл бичих

Зургийн цомог
Сэдэв:  Улаанбаатар
энэ ангилалд орох...

Хайлтын хэсэг

Сайтыг хийгч

Сүлжээнд хэн байна
#6: Зочин
#0: Хэрэглэгч
#30919: Нийт бүртгэл

Таны нэр Зочин.
Бүртгүүлэх.

ЕШ жишиг тэст(Ниигмиин тухаи мэдлэг2)

  Хуудасны нүүр
     Боловсрол :

Бичлэг  Хамгийн их үзсэн Үнэлгээ:  Үнэлгээ өгөх 

Хувилбар B 1.Х.ний мэдлэгийн тогтолцоонд гарах ахиц дэвшил, ..рчл.лт..дтэй уялдаад оршин амьдарч буй нийгмийн талаар .гс.н тодохойлолт, хандлагуудад х.ртэл ..рчл.лт орч байдаг. Тиймээс дараах .г.гдл..дийг з.в харгалзуул
1
К.Маркс
a. Нийгэм гэдэг бол бусад х.м..сийн болон .йл явдалд хандсан нийгмийн б.тээгдэх..н болдог х.м..сийн харилцан .йлчлэл юм.
2
М. Вебер
b. Нйигмийн б.рд..лэгч дэд тогтолцоонууд нь тус б.рдээ бие даан орших боломжг.й б.г..д харилцан бие биенийхээ хамааралд оршдог.
3
Т. Парсонс
c. Нийгэм гэдэг бол нягт хэлхээ холбоонд оршдог элемент..дийн нийтлэг тогтолцоо юм.
4
Тогтолцооны хандлага
d. Нийгэм гэдэг бол холбогч эхлэлийн цэг нь хэм хэмжээ ба .нэт з.йлс байдаг х.м..сийн хоорондын харилцааны цогц юм.
5
Шалтгаант чанарын хандлага
e. Нийгэм гэдэг бол хамтын ажиллагааны .йл явцад б.рэлдсэн х.м..сийн хоорондын харилцааны т..хэн .соор х.гжигч юм..
A. 1e2a3d4c5b B.1e2d3a4b5c C.1a 2d3b4c5e D.1a2b3d4e5c E.1e2d3a4b5c 2. Бие х.ний нийгэмд г.йцэтгэх ..ргийг дурьдахдаа ил..ц з.йл дурьдсан бол аль нь вэ? A. Нийгмийн харилцаанд бие даан оролцогч идэвхитэй субъект B. ..рийн “ БИ”-г ухамсарласан тодорхой зорилго итгэл .нэмшилтэй субъект C. ..рийнх.. .мн. болон нийгмийн бусад гиш..дийн .мн. хуульз.йн болон .с суртахууны .нд.р хариуцлага х.лээх чадвартай D.Бие бялдар, .с суртахуун, гооз.йн .нэт чанаруудыг эзэмшсэн E. Ил..ц з.йл алга 3. Улс т.рийн засаглал б.хэн т.рийн засаглал байдаг. Харин т.рийн засаглал б.хэн нь улс т.рийн засаглал болж чаддагг.й. A. Тийм B. .г.й 4.Т.рийг м.нхийн з.йл гэж .здэг. Тэгвэл х.н т.р.лхт.ний т..хэнд т.рг.й .е байсан уу A. .г.й B. Тийм 5. Эдийн засгийн аль ч тогтолцооны .ед байнга тулгарч байдаг м.нхийн асуудал аль нь вэ? A. Эдийн засгийн хурдацтай .с.лт B. Татварын бодлогын ..рчл.лт C. М.нг.ний ханшны .с.лт D. Ажилг.йдэл ядуурал E.Хязгаарлагдмал н..ц буюу н..цийн хомсдол
6. Зах зээлийн эдийн засаг б.хий нийгэмд ихээхэн .мч х.р.нг., .нд.р боловсролтой х.м..с хийж буй ажил х.д.лм.р..с.. ашиг х.ртэж амьдраад байж чаддаг. Гэтэл нийгэмд т.рийн анхаарарл халамж зайлшг.й шаардлагатай эмзэг б.лгийхэн байсаар л байдаг. Энэ тохиолдолд т.р эдийн засгийн ямар зохицуулалт хийх шаардлагатай вэ? A. Нйигмийн халамжийн тогтолцоог боловсронгуй болгох B. Тэдгээр х.м..ст тохирсон ажлын байрыг бий болгох C.Тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгд..лэх D.Эдийн засгийн тогтвортой .с.лтийг хангах E. Орлогыг дахин хувиарлах 7…………………………………бол тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж т.р..лдэг хэвшмэл болон билгэдлийн шинжтэй .йлдл..дийн цогц юм. A. Зан заншил B.Зан .йл C. Ёс суртахуун D. Ёс заншил E. Зан байдал 8. Ардын со.лоос ялгарах олон т.мний со.лын зарим нэг гол онцлогыг тоочихдоо гол биш з.йл дурьдсан бол аль нь вэ A. Заавал зохиогчтой байдаг B. Орчин .еийн мэдлэгийн тогтолцоонд .ндэслэдэг C. .нэлэмж хэрэгцээг хангах байдал нь цаг зуурын байдаг D. Т.ргэн хуучирдаг E. Зарим гоо сайхны таашаалыг тэндээс тэр б.р авч чаддагг.й. 9. МУ-ын гадаад бодлогын 6 дах чиглэлд алийг нь багтаадаг вэ? A. ОХУ ба БНХАУ-тай найрсаг харилцаатай байх B. Азийн б.с нутагт байр сууриа бататгах C. .рн. дорны .нд.р х.гжилтэй орнуудтай найрсаг харилцаатай байх D. Х.гжиж байгаа улс орнуудтай найрсаг харилцаатай байж нийтлэг зорилгоо шийдвэрлэх ..днээс тэдгээртэй хамтран ажиллах E.Н.Б болон т..ний т.р.лжс.н байгууллагуултай бодлогын б.хий л т.вшинд хамтран ажиллах 10. МУ-ын т.рийн гадаад бодлогын тулгуур .ндсийг аль нь тодорхойлж баталгаажуулдаг вэ? A. МУЗГ B. Ш..х C.УИХ D. ГХЯ E. МУ-ын ер.нхийл.гчийн тамгын газар 11. Сурагч А ангийнхнаа хичээлийн идэвхи, сурлагын амжилтаараа тэрг..лж анги хамт олондоо .лгэр дууриал болсон тул т..нийг ангийн тэрг..ний сурагчаар .рг.мжл.в. Тэгвэл А-ын хувьд энэ нь аль статусд хамаарах вэ? A. Гол статус B. Олдмол статус C. Чухал статус D. Энгийн статус E. Мастер статус 12. Бид цагдаагийн ажилтанд аюулг.й байдлаа даатгаж хэрвээ бидэнд аюул занал тохиолдвол бид цагдаагийн ажилтнаас л тусламж х.сдэг. Энэ нь цагдаагийн хувьд: A. Х.лээсэн ..рэг B. Социаль ..рэг C. Иргэн х.ний ..рэг D. Цагдаагийн ажилтны .с з.й E. Заяагдмал ..рэг
13. Оросын нийгэм судлаач С.И. Сомыган х.ний нийгэмшлийн аль шатанд х.м..с нийэгэмд эзлэх байр сууриа эрж хайн т..нийг нь нийгмийн бусад гиш..д сайн дураараа х.лээж авбал эерэг .р д.нд х.рч чаддаг гэж .зсэн бэ? A. Бодьгалжих шат B. Х.д.лм.рийн шат C.Интеграцийн шат D. Интеграцийн дараах шат E. Дасан зохицох шат 14. Т.рийн ..сэл гарлыг дараах эрдэмтэд ..рсдийн .зэл баримтлалын ..днээс харилцан адилг.й тайлбарласан байдаг .Иймээс дараах харгалзааг сэргээнэ ...
1
Шашны онол
a
Классен, Фрейд
2
Эцгийн эрхт .сны онол
b
Августин, Аквинский
3
Нийгмийн гэрээний онол
c
Аристотель, Фильмер
4
Нийгмийн эдийн засгийн онол
d
Платон, Симон
5
Улс т.рийн антропологийн онол
e
Гроций, Спиноза
A. 1d2a3b4c5e B.1b2c3e4d5a C.1b2d3a4c5e D. 1a2b3c4d5e E. 1e2d3c4b5a 15. Нийгэм дэх улс т.рийн харилцаа, засаглалыг хэрэгж..лэх арга хэлбэр, т.р нийгмийн хоорондын тогтсон харилцаа,голлох .зэл суртал, улс т.рийн со.лын т.вшин нийгмийн б.лг..дийн хоорондын харилцан хамаарлыг нийгмийн…………………………………….гэдэг. A. Улс т.рийн засаглал B.Т.рийн засаглал C.Улс т.рийн дэглэм D.Улс т.рийн систем E. Улс т.рийн харилцаа 16. Намуудыг явуулж буй .йл ажиллагааны шинж чанараар нь ангилсан ангилал аль нь вэ? A. Ардчилсан, т.вл.рс.н B. Ил, нууц C. Аядуу радикал, экстремист D. З..ний, барууны, т.вийг сахисан E. Эрх баригч, с.р.г нам 17. Эртний .еийн сэтгэгчид тухайлбал Аристотель Платон нар эдийн засгийн талаарх асуудлуудыг ..рсдийн б.тээлдээ тусган ..р ..рсдийн х..р.. тайлбарласан байдаг. Ийм оролдлого нь яваандаа эдийн засгийн онолын бие даасан онол урсгал чиглэл..дийг ..сэхэд х.ргэсэн юм. Тэрх.. эдийн засгийн онол сургаалиуд нь т..хийн янз б.рийн .ед гарч ирж байсан хэдий ч б.хэлдээ хэдэн асуултад хариулт .г.х..р зорьж байдаг. Тэгвэл дээрх гол асуудлууыг дурьдахдаа ил..ц з.йл дурьдсан бол аль нь вэ?
A. Улс г.рний баялаг хэрхэн б.тээгддэг вэ
B. Х.м..сийг хэрхэн баян чинээлэг амьдралыг б.тээж болох вэ
C. Х.м..сийн х.д.лм.рийн .р д.нгийх нь солилцоо юун дээр .ндэслэж байдаг вэ
D. Хязгаарлагдмал н..ц..р х.м..сийн хязгаарг.й хэрэгцээг хэрхэн хангах вэ
E. Ашигийн эх сурвалж нь юу вэ
18. …………………………………………… нэгж б.тээгдэх..н .йлдвэрлэхэд зарцуулсан цагийн хэмжээ буюу нэгж хугацаанд .йлдвэрлэсэн б.тээгдэх..ний тоогоор тодорхойлогдоно . A. Тодорхой х.чин з.йлийн б.тээмж B. Х.д.лм.рийн б.тээмж C. Тоног т.х..р.мжийн б.тээмж D. Материалын б.тээмж E. .ндсэн х.чин з.йлийн б.тээмж
19. .г.гдлийг з.в харгалзуул 1. Бага орлоготой орон а.9386 ам.доллароос дээш 2. Дундын бага орлоготой орон в.3036- 9385 ам.доллар 3. Дундын дээд орлогтой орон с.766-3035 ам.доллар 4. .нд.р орлоготой орон d.765 ам.доллар ба т..нээс бага A. 1a2d3c4b B. 1d2c3b4a C. 1b2d3c4a D. 1c2a3b4d E. 1d2a3b4c 20. Элитийн со.лын онцлогийг дараах ойлголтуудаас аль нь илэрхийлэх вэ? A. Орлого ихтэй х.м..с х.ртэх боломжтой B. .нд.р боловсрол, зориудын бэлтгэл б.хий х.н х.ртэх боломжтой C. Ч.л..т цагийн хувьд боломжтой х.м..с х.ртэх боломжтой байдаг D . Дээд удам угсаанд т.рс.н х.м..с х.ртэх боломжтой
E. Энэ д.рв..с ..р онцлогтой.
21. Со.лын ..рчл.лтийн 3 .ндсэн эх ..свэрийн нэг болох байгаль орчны ..рчл.лт.нд аль нь багтах вэ? A. Со.лын н.х.рс.г холбоо B. Шинэ нээлт б.тээл C. Бусад б.лг..дтэй холбоо тогтоох D. Х.н амын гэнэтийн .с.лт E. Со.лын харилцан .йлчлэл 22. ЮНЕСКО- ийн баримтлалаар тасралтг.й боловсролын 3 дэд хэсгийн 1 болох амьдрал орчноос олох боловсролын тогтолцоонд аль нь багтах вэ? A. Мэргэжлийн ба дээд боловсрол B. Ажиллагсадын мэргэжил дээшл..лэх сургналт C. Боловсрол н.х.н олгох сургалт D. Мэдээллийн хэрэгслээр боловсрол эзэмших .йл явц E. Мэргэжил чадвар олгох сургалт 23. Тухайн улсууд х.рш..дтэйгээ т.дийг.й тэдгээриын х.рш..дтэй харилцаж ирсэн ОУ-ын харилцааны 2 дах т..хэн хэлбэрийг онолын нэрээр юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Бага б.с нутгийн харилцаа B.Олон улсын .рг.жс.н харилцаа C. Б.с нутгийн харилцаа D. Тив хоо рондын харилцаа E. ..нээс ..р..р нэрлэдэг 24. …………………….нь тэгш бус харилцаа б.г..д аль нэг улс ..р нэг улсыг эдийн засаг, цэрэг улс т.рийн хэрэгслээ ашиглан бие дааж гадаад дотоод бодлого явуулах боломжийг алдагдуулснаар ..сдэг. A. Хараат байдал B.Хамтын ажиллагаа C. Дайсагнасан байдал D. С.рг.лдс.н байдал E. з.рчилд..нт хандлага 25. Орчин .еийн Монгол Улсын т.рийн гадаад бодлогын .ндсэн зарчим зорилтуудыг тодорхойлсон суурь баримт бичг..дийг тоочихдоо суурь биш баримтыг дурьдсан бол аль нь вэ? A. Монгол Улсын .ндсэн Хууль /1992/ B. Монгол улсын гадаад бодлогын .зэл баримтлал C.Монгол улсын гадаад бодлогын зарчим, т..ний тайлбар D. Монгол улсын .ндэсний аюулг.й байдлын .зэл баримтлал E. ОУ-ын гэрээ хэлэлцээр..д
26. Зарим нэг судлаачдын .зэж байгаагаар х.н болгоны олон янзын статусын зарим нь нийгэмд дээг..р байр суурь эзэлж байхад н.г.. нь т..нээс доогуур байр суу рь эзэлж байдаг. Тэгвэл ..нийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Давуу статус B.Тэрг..лэх статус C.Олдмол статус D.Т.р.лх статус E. Мастер статус 27. Х.ний нийгэмшилийн дараах .е шатуудын харгалзах утгыг сэргээнэ ..? 1. Анхдагч нийгэмшил буюу a. Х.ний т.рс.н цагаас .св.р нас х.р дасан зохицлын .е шат х.ртэлх .е 2. Бодгальжих шат b. Нийгмийн зан .йлийн хэм хэмжээнд ш..мжлэлтэй хандаж бусдын дунд ..рийг.. илэрхийлэхийг хичээх .е 3. Интеграцийн шат c. Нийгэмд эзлэх байр сууриа эрж хайх эрмэлзлийн .е 4. Х.д.лм.рийн шат d. Нас бие г.йцэж х.д.лм.р эрхлэх .е 5. Х.д.лм.рийн дараах шат e. ..р.. олж эзэмшсэн мэдлэгэ турш- лагаа хойч .едээ дамжуулах .вл..лэх .е шат А. 1а2b3c4d5e B. 1b2a3d4c5e C. 1d2e3b4c5a D. 1a2e3d4d5e E. 1d2a3b4c5e 28. Гитлер цэвэр “Ари” .ндэстэн гэдгийг б.рд..лэхий тулд цэвэр цусны герман х.нд байх .стой биологийн .з..лэлтийг(н.дний .нг., биеийн .нд.р, жин, хамрын .нд.р, ш.д .сний .нг.) гаргаж ирэн тэр .з..лэлтээ Еврей .ндэстн..д дээр шалгаж .зээд хэрвээ энэ .з..лэлт..д нь з.р..тэй гарсан тохиолдолд тэдгээр х.м..сийг хорих анги уруу илгээж байсан байна. Улмаар энэ байдал нь энэ .ндэстнийг м.х.лд х.ргэх гол шалтгаан болсон гэж .здэг. Тэгвэл энэ тохиолдолд еврэч..дийг юу гэж нэрлэж болох вэ? A. Биомаргинал B. Угсаатны маргинал C. Улс т.рийн маргинал D. Шашны маргинал E. Эдийн засгийн маргинал 29. Монгол ардын з.йр .гэнд “ Барын с..л байснаас батганы толгой байсан нь дээр “ гэж гардаг. ..р..р хэлбэл энд улс т.рийн эрх мэдлийг тайлбарлах бихевиорист хандлагын гол санаа агуулагдаж байгаа гэж .звэл тэрх.. бихевиорист хандлагаар улс т.рийн эрх мэдлийг юу гэж тайлбарладаг вэ? A. Тавьсан зорилгоо хэрэгж..лэх чадвар B. Улс т.рийн х.ч чадлыг эзэмших гэсэн х.ний х.сэл C. Бусдад н.л..л.х оролдлого D. Х.н х.нээ эзэмдэх гэсэн сэтгэцийн илрэл E. Нийгмийн тогтолцооны чадвар 30. Монгол улсын иргэн А хувиараа бизнес эрхлэн .йл ажиллагаанаас олсон орлогоноосоо тодорхой хувийг нь нийтийн сайн сайхан .йл хэрэгт зориулж МУ-ын хууль д.рмийн дагуу албан татвараа т.лд.г. Иймээс т..нийг “ Хэрэглэгчдийн найдвартай т.нш байгууллага”-аар удаа дараа шалгарчээ. Энэ тохиолдолд иргэн А улс т.рийн системд ямар дэмжлэг .з..лж байна вэ? A. Эерэг дэмжлэг B. С.р.г дэмжлэг C. Оролцооны дэмжлэг D. Бодит дэмжлэг E. Н.л..л.х дэмжлэг
31. Хувь х.ний авъяас , хичээл з.тгэл, н.р х.д.лм.р шургуу байдал дээр тулгуурлаад тэгш бус байдал ..сч болох уу? A. Тийм B. .г.й 32. “Хаан х.нс” ХХК .йлдвэрлэлдээ шинэчлэлт хийн бууз банш хийх уламжлалт гар аргыг халан эр..л ахуйн цэвэр орчинд аюулг.й х.нсийг .йлдвэрлэхийн тулд б.рэн автоматжуулсан шинэ .йлдвэрийг ашиглалтанд орууллаа. Тэгвэл энэ .рслд..ний аль хэлбэрт багтах вэ? A. Чанарын .рс.лд..н B. Борлуулалтын .рс.лд..н C. Эрэлтийн .рс.лд..н D. Нэр х.ндийн .рс.лд..н E. Технологийн .рс.лд..н 33. Ажилг.йдэл ба ДНБ-ний хоорондын хамаарлыг тодорхойлно уу? A. Харилцан урвуу хамааралтай B. Шууд хамааралтай C. Огт хамааралг.й D. Бие биенээ тодорхойлох х.чин з.йл болж чадахг.й E. З.в хариулт алга байна. 34. Бид агаар амьсгалсаныхаа т.л.., ойд явж байгаа уянгалаг сайхан шувууны дуу сонссоныхоо т.л.. хэнд ч хариу т.лб.р т.лд.гг.й. ..р..р хэлбэл х.ссэнээрээ агаарт явж х.ссэн хэмжээгээр тэрх.. шувуун дууг зун цагт сонсож болно. Тэгвэл х.ссэнээрээ хэрэглэж болох энэ з.лйиг эдийн засгийн шинжлэх ухаанд юу гэж нэрлэдэг вэ. A. .нэг.й з.йл B. Байгалийн баялаг C. Ард т.мний .мч D.Ч.л..т байлаг E. .йлдвэрлэлийн н..ц 35. ………………….. гэдэг нь х.ний байнгын идэвхитэй , ч.л..т .йл ажиллагааны .р д.нд бий болж уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ, итгэл .нэмшил , билэг тэмдэг, .нэт з.йлсийн цогц, аливаа х.ний х.гжс.н т.вшин юм. A. Зан байдал B. Со.л C. Итгэл .нэмшил D. Амжилт E. Нэр х.нд 36. Монголчуудын дэлхий со.лын .вд б.ртг..лсэн морин хуур, х..мий уртын дуу, биелгээ зэрэг нь со.лын аль т.р.лд багтах вэ A. Уламжлалт со.л B. Язгуур урлаг C. Элитийн со.л D. Нийтийн со.л E.Ардын со.л 37. Шашин ш.тлэгийн анхны хэлбэр..дийн нэг болох тотемизмын гол утга санаа нь юунд бишрэн ш.тддэг вэ? A. Х.рээлэн буй амьтны аймаг, ургамалтай х.м..с уг гарвалын хувьд холбоотой гэж .зээд т..ндээ с.сэглэдэг. B. Ер бусын х.чинд итгэх C. Бурхан онгон ш.тээнд залбирах D. Ямар нэгэн ивээгч бурханд талархах E. Бусдад байхг.й .в.рм.ц чадвар бидэнд байдаг тиймээс т..ндээ итгэх
38. Н.Б ямар байгууллага вэ A. Дэлхийн засгийн газар B.Тусгаар тогтоносон гиш..н орнуудыг нэгтгэсэн байгууллага C.Энхийг сахиулах олон улсын цэргийн байгууллага D. Дэлхий нийтийн боловсрол, со.л шинжлэх ухааны байгууллага E. Дэлхий нийтийн энх тайвны т.л..х байгууллага 39. Монгол, Солонгос 2 улсын засгийн газрын хооронд ажиллах х.ч солилцох тухай гэрээ байгуулж улмаар 2 орны иргэдийнг нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамрагдуулахаар тохиролцоонд х.рсэн нь олон улсын харилцааны аль хэлбэрт багтах вэ? A. ОУ- ын улс т.рийн харилцаа B. Олон улсын со.лын харилцаа C. ОУ-ын нийгмийн даатгалын ахрилцаа D. ОУ- ын эдийн засгийн харилцаа E. ОУ-ын хамтын харилцаа 40. Х.н т.р.лхт.ний т..хэнд ОУ-ын харилцаа анх хэзээ ..ссэн бэ? A. Дундад зуунд B. XIII-XV зуунд C. 13-р зуунд D. Т.р улс ..ссэн тэр цагаас E. Х.н ..ссэн тэр цагаас 41. Доорх тодорхойлолтуудаас аль нь нийгмийг тодорхойлох со.л судлалын хандлага вэ A. Х.н амын т.р.лт, нас баралт, шилжих х.д.лг..нийг судлах B. Х.м..сийн .зэл бодол, нийгмийн тогтсон хандлагыг судлах C. Б.лг..д байгууллагуудыг судлах D. Нийгмийн гиш..дийн зан суртахууныг судлах E. Нийгмийн хэм хэмжээ .нэт з.йлсийг судлах 42. Х.н т.р.лхтний т..х бол к.вх.н тус тусын хувь заяагаар ..сч х.гж..д улмаар м.х.х шатыг заавал дамждаг орчилт со.луудас тогтдог буюу со.лын уналт нь улмаар иргэншилд х.ргэдэг гэсэн тодорхойлолтыг хэн .гс.н бэ? A. Шпинглер B. Ростоу C. Тойнби D. Б. Ринчен E. К. Маркс 43. Нэг .еэс дараагийн хойч .ед тухайн нийгэмд дээдлэгч со.лыг .вл..лж хойч .еийг бэлдэх чиг ..рэг б.хий институти нь алв вэ? A. Улс т.р B. Эдийн засаг C. Гэр б.л D. Боловсрол E. Шашин 44. Иргэний нийгэмд байх онцлог шинж..дийг дараах х.снэгтэнд бичнэ ..
Иргэний нийгэм
Эдийн засгийн х.рээнд 1. 2. 3.
Нийгмийн х.рээнд 1. 2. 3.
Оюун санааны х.рээнд 1. 2. 3.
Улс т.рийн х.рээнд 1. 2. 3.
45. Нийгийн давхраажлын .ндсэн хэмжигдэх..н..дэд харгалзах утгыг сэргээнэ ...
1. Орлого
a. Хуульз.йн ухааны бакалавр зэрэгтэй тохиолдолд хуульз.йн ухааны кокторын зэргийг 3 жил суралцаад хамгаалах эрхтэй
2. Боловсрол
b. УИХ-ын гиш..н хууль санаачлах эрхтэй
3. Эрх мэдэл
c. Компанийн захиралын сарын цалин 5000000 т.г
4. Нэр х.нд
d. .ндэсний б.хийн арслан цолтой х.н эрэмбээрээ аварга цолтой х.ний доод талд сууна.
A. 1c2d3b4a B.1a2b3c4d C.1d2c3b4a D.1c2a3b4d E.1b2d3c4a 46. Ардчилсан улсад олон нийтийн байгууллагууд сайн дурын эвсэл холбоод олноороо байгууллагдаж .йл ажиллагаагаа явуулах нь чухал б.г..д энэ нь…………………………………………………………………………боломж олгодог. A. Шинээр батлагдсан хуулийн талаар УИХ- аас мэдээлэл авах B. Засгийн газарт санал тавих эрхтэй болдог C. ОУ-ын т.вшинд бусад байгууллагуудтай эн тэнц.. харилцах D. .сч дэвших E. Тухайн б.лгийнхэнд эрх нь з.рчигдс.н иргэд гиш..ддээ .мг..л.х хамгаалах 47. Ардчиллын х.гжлийн .е шатуудын з.в харгалзааг тогтоо 1. Х.гжлийн анхдугаар .е a. Цэргийн дэглэм тогтож ардчиллаас ухарсан .е 2. .рн.лтийн .е b. Тоталитари дэглэм задарч ардчил- лын .йл явц жинхэнэ утгаараа х.гж- с.н .е 3. Шинэ .е c. Парламентат .с т.л.вшиж, сонгох, сонгох эрхээ эдлэх болсон .е A. 1c2b3a B.1c2a3b C.1b2c3a D.1b2a3c E.1a2c3b 48. Дараах бодомжуудаас аль нь ардчиллын .нэт з.йлс эрхэмлэлд харшилж байна вэ? A. Ер.нхийл.гч б.рэн эрхийн хугацаа 4 жил байх б.г..д энэх.. б.рэн эрхээ з.вх.н 1 удаа л улируулан эдэлж болно. Гэхдээ энэ ардчилсан сонгууль явагдахг.й гэсэн .г биш юм. B. ..рий гэсэн эд х.р.нг.т.й, эзэмшил газар нутагтай иргэд л сонгуульд оролцох эрхтэй C. Иргэд саналаа нууцаар .гн.. D. Засгийн б.х эрх ард т.мний гарт байна E. Нйигмийн б.х гиш..д хууль ш..хийн .мн. адил тэгш эрхтэй байна 49. Монголд .йл ажиллагаа явуулж байгаа алтны уурхайнууд олборлолт хийснийхээ дараа н.х.н сэргээлт хийгээг.йн улмаас байгаль орчинд ихээхэн ..р.г н.л.. .з..лж байгаа тул тус компаниудын лицензийн эрхийг цуцлах х.ртэл арга хэмжээ авахаар болжээ. Энэ нь т.рийн ямар ..ргэд нь багтах вэ. A. Эдийн засгийн ..рэг B. Хууль дэг журам сахиулах ..рэг C.Нийгмийн ..рэг D. Экологийн ..рэг E. Эрхз.йн ..рэг
50. 2005 онд Монгол улсын ер.нхийл.гчийн сонгуульд МАХН-аас нэр дэвшсэн Н. Энхбаяр .нэмлэх.й ялалт байгуулж МУ-ын ер.нхийл.гч..р сонгогдсон. Тэгвэл энэ тохиолдолд улс т.рийн системийн аль б.рэлдэх..н хэсгийн тухай ярьж байна вэ? A. Оролт B.Гаралт C.Дэмжлэг D. Шийдвэр E. .йлдэл 51. МУ-ын иргэн Д Япон улсын нэгэн хувийн байгууллагат ажилладаг бол орлого нь хаана хэрхэн тооцогдох вэ? A. МУ-ын .НБ, Японы ДНБ B.МУ-ын ДНБ, ЯПоны .НБ C.Япон ба МУ-ын .НБ D.Япон ба МУ-ын ДНБ E.Звх.н Японы .НБ, ДНБ-д тооцогдон 52. .н..гийн нйигэмд ил инфляци явагдаж байгаа нь ямар шинжээр илэрч байна вэ? A. .рг.н хэрэглээний барааны .нэ .сс.н..р B. Машины .нэ .сс.н..р C.Амьжиргааны .нэ .сс.н..р D. .нийн т.вшингийн бууралтаар E. Шатах тослох материалын .нийн хэт .с.лт..р 53. Иргэн Б- ийн сарын цалин нь 215000 т.гр.г б.г..д тэрээр ..нээсээ ЭМД, .Э, ашиг, Н.Т-ийг т.лд.г бол энэ нь ямар татвар вэ? A. Шууд бус татвар B. Албан татвар C. Алба гувчуур D. Шууд татвар E. Орлогын татвар 54.. Х.н амын олонх нь даган м.рдд.г со.лыг…………………………….со.л гэнэ. A. Дагуул B. Ардын C. Уламжлалт D.Зонхилогч E. Б.лгийн 55. Дараах .г.гдл..дийн харгалзааг тогтооно уу
1
Материаллаг со.л
a
Зан .йлийн бичигдээг.й хууль
2
Манер
b
Хамтын сэтгэлз.йг .д..с.н хэвшмэл бэлгэдлийн шинжтэй .йл
3
Зан заншил
c
Х.ний .йл ажиллагаагаар боловсронгуй болгодог зохистой арга
4
Ёслол
d
Хэн нэгний зан .йлийн гадаад хэлбэр
A. 1c2d3a4b B.1a2d3c4b C.1c2d3b4a D.1c2a3b4d E.1c2d3a4b 56.Олон улсын харилцааны х.м..нлэгийн салбарт аль .йл ажиллагаа хамаарах вэ? A. Найрсаг харилцаатай улс орнуудын агаарын хэлийг з.рчих B.Ц.мийн зэвсэгийн тархалтанд хяналт тавих C. Ядуурал, гуйланчлал, .лсг.л.нтэй тэнцэх D. Ундны усны хангамжийг сайжруулах E. Бичиг .сгийн боловсролыг дээшл..лэх
57. Идэвхитэй гадаад бодлогын зарчим гэдэгн нь A. Аль болох олон улстай харилцаатай байх B. .ндэсний язгуур ашиг сонирхлоо сахин хамгаалах C. Стратегийн зорилтыг шат шатанд нь хэрэгж..лэх D. Олон талт хамтын ажиллагааны н..ц бололцоог б.рэн д..рэн дайчлах E.Дээрх б.гд 58. Зарим улс оронд сайн гэж .нэлэгддэг з.йл яагаад зарим оронд с.рг..г .нэлэгддэг вэ? A. Хэлний ялгаа B. Газарз.йн байрлал C. Боловсролын тогтолцооны ялгаа D.Уламжлалт зан заншлын ялгаа E. Шашин ш.тлэгийн ялгаа 59. Аль .г.гд.л нь з.в бэ? A. Ардын зан заншил нь з.в буруу гэж хатуу .нэлэгдэхг.й B. Ардын зан заншил нь з.в буруу гэж .нэлэгдэнэ C. Ардын зан занштл нь албан хэм хэмжээ тул з.в буруу гэж заавал .нэлэгдэнэ D. Ардын зан заншил нь албан хэм хэмжээ тул з.в буруу гэж заавал .нэлэгдэх албаг.й E. Б.гд буруу 60. Б.лэг ..рсдийн эрх ашигт нийцсэн хууль гаргуулахар парламентын гиш..дэд шууд н.л.. .з..лж байгаа бол энэ .йлдэл нь улс т.рийн ямар томъ.ололд багтах вэ? A. Сонирхлын б.лэг B. Дарамтын б.лэг C. Шахалтын б.лэг D . Н.л..ллийн б.лэг E. Х.чирхийллийн б.лэг
Хариу:
Даалгавар
Оноо
З.в хариулт
Даалгавар
Оноо
З.в хариулт
1
5
a
31
1
a
2
5
e
32
5
e
3
1
b
33
1
b
4
1
b
34
1
d
5
1
e
35
1
b
6
1
c
36
1
e
7
1
b
37
1
a
8
1
e
38
1
b
9
1
d
39
1
d
10
1
c
40
1
d
11
1
b
41
1
e
12
1
b
42
1
a
13
1
c
43
1
a
14
5
b
44
5
15
1
c
45
5
d
16
1
c
46
1
e
17
1
b
47
5
d
18
1
b
48
1
b
19
5
b
49
1
d
20
1
b
50
1
c
21
1
d
51
1
a
22
1
d
52
1
c
23
1
c
53
1
d
24
1
a
54
1
d
25
1
c
55
5
a
26
1
e
56
1
c
27
5
a
57
1
b
28
1
b
58
1
d
29
1
b
59
1
a
30
1
d
60
1
c
Задгай даалгаврын хариулт-44
Иргэний нийгэм
Эдийн засгийн х.рээнд 1.Зах зээлийн эдийн засаг 2.Т.л.вл.лтийн уян хатан бодлого 3.Ч.л..т .нийн тогтолцоо
Нийгмийн х.рээнд 1.Сонирхлын б.лг..д байгуулагдах 2.Иргэд эрх ашигаа хамгаалах боломжтой 3..йл ажиллагаагаа ч.л..тэй явуулах эрхз.йн орчин б.рдсэн байна.
Оюун санааны х.рээнд 1..г хэлэх, .зэл бодлоо илэрхийлэх 2.Мэдээлэл хайх 3.Ч.л..тэй сэтгэн бодох
Улс т.рийн х.рээнд 1.Ардчилсан сонгууль 2.Сонгох, сонгогдох эрх 3.Эрх мэдэл хувиарлагдсан байна.
- Хуудсыг бүтээсэн хугацаа 0.3 секунд -