Он-Толь - Монголын топ сайтын нэг
Он-Толь -д тавтай морил
 
Үндсэн цэс
Үндсэн нүүр
Монгол клип
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их үзсэн
Топ үнэлгээтэй

Хошин шог
Их үзсэн
Топ үнэлгээтэй

Монгол дуу сонсох
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их сонссон
Топ үнэлгээтэй

Монгол зургийн цомог
Их үзсэн зургууд
Бичсэн сэтгэгдлүүд

Мэдлэг
Бичлэг бичих
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их уншсан бичлэг
Топ үнэлгээтэй

Монгол дууны үг
Дууны үг бичих
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их уншсан

Уран зохиол
Юм бичих
Сүүлд нийтэлсэн 100
Их уншсан

Тоглоом
Файлын сан
Файл бичих
Их татсан
Топ үнэлгээтэй

Дэлхийн мэдээ
Зочдын дэвтэр
Сэтгэгдэл бичих

Холбоо барих

Толь бичгүүд
Толийн үндсэн нүүр
Англи - Монгол толь
Монгол - Англи толь
Солонгос-Монгол толь
Япон - Монгол толь
Орос - Монгол толь
Герман - Монгол толь
Үг нэмж бичих
Үг ба өгүүлбэр бичих
Үг асуух

Юм нийтлэх & хийх
Мэдлэг нийтлэх
Өгүүллэг, шүлэг бичих
Монгол дууны үг бичих
Сэтгэгдэл бичих

Зургийн цомог
Сэдэв:  Эрэгтэйчүүд
энэ ангилалд орох...

Хайлтын хэсэг

Сайтыг хийгч

Сүлжээнд хэн байна
#4: Зочин
#0: Хэрэглэгч
#30919: Нийт бүртгэл

Таны нэр Зочин.
Бүртгүүлэх.

ЕШ жишиг тэст(Хими2)

  Хуудасны нүүр
     Боловсрол :

Бичлэг  Хамгийн их үзсэн Үнэлгээ: Үнэлгээ өгөх (3 үнэлсэн)

2008 ОНЫ ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН
ЕР.НХИЙ ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ ДААЛГАВАР
Б ХУВИЛБАР
1 –р хэсэг
1. Дараах бодисуудаас гетероген холимог ..сгэдэгг.й хосыг заана уу.
А. Ус ба давс B. Агаар ба утаа C. Агаар ба тоос
D. Ус ба бензин E. Ус ба м.с
2. Атомын орбиталын чиглэлийг заадаг квантын тоог нэрлэнэ ...
А. Гол квант тоо – n B. Туслах квант тоо – l C. Соронзон квант тоо - ml
D. Спин квант тоо - ms E. Гол квант тоо – n
3. Аль нь хлорыг лабораторт гарган авах урвалын тэгшитгэл вэ?
А. 222224ClOHMnClMnOHCl.... B. 222224ClOHOHCl...
C. 222222ClNaOHHOHNaClэлектролиз........ D. 222ClNaNaClхалаалт......
E. 2ClClCl..
4. Натрийн гидроксидтой урвалд ордог бодисыг заана уу.
А. CH4 B. CH3OH C. HCHO
D. CH3COOH E. CH3COCH3
5. Хэвийн н.хц.лд хатуу т.л.втэй байдаг галогеныг нэрлэнэ ...
А. F2 B. Cl2 C. Br2
D. I2 E. H2
6. [Fe(OH)]2SO4 – энэ бодис органик биш нэгдлийн ямар ангилалд хамаарах вэ?
А. Амфотер нэгдэл B. Суурь C. Х.чиллэг давс
D. Дундын давс E. Суурилаг давс
7. C5H10 – томь.отой бодис органик нэгдлийн аль ангилалд хамаарах вэ?
А. Алкан B. Алкен C. Алкин
D. Ароматик нэгдэл E. Полимер
8. Дараах урвалуудаас крекингийн урвалыг заана уу.
А. OHHCOHHC24252.. B. 4262104HCHCHC..
C. 42222HCHHC.. D. HClClHCClHC...52262
E. OHHCOHHC52242..
9. Дараах органик нэгдл..дээс аль нь хамгийн .нд.р температурт хайлах вэ?
А. 32223CHCHCHCHCH B. 3233)(CHCHCHCHCH
C. 3233)(CHCHCCH D. 32233)(CHCHCHCHCHCH
E. 322223CHCHCHCHCHCH
10. Дараах х.чл..дээс хамгийн сул х.члийг заана уу.
А. HClO B. HClO2 C. HClO3
D. HClO4 E. HClO5
11. Аль нь суурийн оксидын тодорхойлолт вэ?
А. Металл элементийн х.чилт.р.гчтэй нэгдсэн нэгдэл
B. Металл биш элементийн х.чилт.р.гчтэй нэгдсэн нэгдэл
C. Устай урвалд орж суурь ..сгэдэг нэгдэл
D. Гидроксил ионтой нэгдэж суурь ..сгэдэг нэгдэл
E. Усан уусмалдаа суурилаг орчин ..сгэдэг нэгдэл
12. .л эргэх урвалыг заана уу.
А. NaOHKClKOHNaCl... B. ....ClNaNaCl
C. KClNaNOKNONaCl...33 D. 33NaNOAgClAgNONaCl....
E. Дээрх урвалууд б.гд эргэх урвал м.н
13. Калийн перманганатын х.чиллэг уусмалын .нгийг арилгадаг бодисыг заана уу.
А. CH4 B. CH3OH C. CH3COOH
D. C2H4 E. C6H6
14. Нэгэн элементийн электронт байгууламжийг томь.о 1s22s22p4 бол энергийн диаграмм хэлбэрээр илэрхийлнэ ...
А. B. C.
D. E.
15. 3333)()(CHCHCHCHCHCHClCH....- томь.онд .г.гдс.н нэгдлийг ИЮПАК нэршлийн д.рмийн дагуу нэрлэнэ ...
А. 2 – хлор, 3 – метил, 4 – метилпентан B. 2 – хлор, 3, 4 –метилпентан
C. 2 – хлор, 3, 4 –диметилпентан D. Хлор, метилизогексан
E. 2,3 – диметил, 6 –хлорпентан
16. 5Na2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O – урвалын тэгшитгэлийг ионы тэгшитгэл болгон хувиргана уу.
А. 5SO32- + 2MnO4- + 6H+ = 5SO42- + Mn2+ + 3H2O
B. 5Na+ +SO32- + 2K++ 2MnO4- + 3H++SO42- = 5Na+ + 2K+ + SO42- + 2Mn2++SO42- + 3H+ + 3OН-
C. 10Na+ +5SO32- +2K++2MnO4- + 3H++ 3SO42- = 10Na+ +2K+ + SO42- +2Mn2++2SO42- +3H+ + 3OН-
D. 10Na+ + 5SO32- + 2MnO4- + 3H++ 3SO42- = 2K+ + 8SO42- + 2Mn2++ 3H2O + 10Na+
E. 2Na+ + 12K+ + 5SO32- + 2MnO4- + 3H++ 3SO42- = 10Na+ + 2K+ + 8SO42- + 2Mn2++ 3H++3OН-
17. H2 + I2 = 2HI - урвалын хувьд масс .йлчлэлийн хуулийг бичнэ ..
А. . = k · [H2] · [I2] B. . = [H2] · [I2] C. . = k · [H2]2 · [I2]2
D. . = k · [HI] E. . = [HI] / [H2] · [I2]
18. Зурагт нэгэн давсны уусах чанарын муруй .г.гджээ. Энэх.. муруйн утгуудыг х.снэгтээр илэрхийлнэ ...
00C
100C
200C
300C
400C
A
0
10
20
30
40
B
24
28
32
36
40
C
26
28
30
32
34
D
25
28
31
34
37
E
24
27
30
33
36
19. Н – O холбооны тухай дараах .г..лбэрийг н.х.ж бичнэ ... “Энэ холбоо нь ... (I) ... юм, учир нь ... (II) ... “
А. I – туйлтай ковалент холбоо,
II – хо.р ..р металл биш элементээс ..ссэн байна.
B. I – туйлг.й ковалент холбоо,
II – элементийн атомуудын ц.с.ч нь ижил байна.
C. I – ионы холбоо,
II – уст.р.гч нь металл элемент.
D. I – туйлг.й ковалент холбоо,
II – уст.р.гч нь электрон донор элемент
E. I – туйлтай ковалент холбоо,
II – х.чилт.р.гч нь 6 –р б.лгийн элемент
20. .г..лбэрийг г.йцээж бичнэ ... “.елэх системийн б.лгийн дагуу ... (I) ... б.г..д ... (II) ... учраас атомын радиус буурдаг.”
А. I – ц.мийн цэнэг нэмэгддэг,
II – электронт давхрааны тоо ..рчл.гдд.гг.й
B. I – гадаад давхрааны электроны тоо нэмэгддэг,
II – нийт электрон нь тогтмол
C. I – ц.мийн цэнэг нэмэгддэг,
II – электронт давхрааны тоо .сд.г
D. I – электроны тоо нэмэгддэг,
II – ц.мийн цэнэгийн .с.лт.. г.йцдэгг.й
E. I – ц.мийн цэнэг нэмэгддэг,
II – олон янзын изотоптой болдог
21. Ацетилений м.нг.ний оксидтой урвалд ордог нь юугаар тайлбарлагдах вэ?
А. Гуравчийн холбоотойгоор
B. Ханааг.й нэгдэл гэдгээр
C. Альдегидтай нэгэн ижил шинж .з..лж байгаар
D. Ацетилен С – Н х.члийн шинжтэйгээр
E. Б.х органик бодис дээрх шинжийг .з..лж чаддагаар
24283236010203040температур, цельсийн градусУусах чанар, г/100г
22. Метаны хлоржих урвалыг яагаад гэрлийн орчинд явуулдаг вэ?
А. Гэрэл нь химийн бодис биш учраас B. Гэрэл нь хлорын молекулыг гетеролитик тасралд оруулдаг учраас C. Гэрэл нь хлорын молекулыг гомолитик тасралд оруулдаг учраас D. Гэрэл нь метаныг гомолитик тасралд оруулдаг учраас E. Гэрэл нь метаныг гетеролитик тасралд оруулдаг учраас
23. Карбон х.чл..д нь ..рсдийн изомер нийлмэл эфир..дээсээ ил.. .нд.р температурт буцладаг. ..ний учир нь … .
А. Карбон х.чил нь эфирээсээ олон давхар холбоо агуулдаг B. Нийлмэл эфирийн молекулууд нь уст.р.гчийн холбоогоор холбогддог C. Нийлмэл эфир..д нь дэгдэмхий бодисууд байдаг. D. Карбон х.чил нь гидролизд ордогг.й E. Карбон х.члийн молекулууд нь уст.р.гчийн холбоогоор холбогддог
24. Т.л.в байдлын диаграмаас МО шугамын дагуу ямар тэнцвэр тогтох вэ?
А. Хий - шингэн
B. Шингэн - хатуу
C. Хатуу - хий
D. Хатуу - шингэн - хий E. Тэнцвэр тогтохг.й
25. Этиленээс полиэтилен гарган авах урвалын тэгшитгэл .г.гджээ. nCHCHCHnCH)(2222...... Тэгвэл бутен – 1 –ээс ..сэх полимерийн томь.о аль нь вэ?
А. nCHCHCHCH)(2222..... B. nCHCHCHCH))((232....
C. nCH42)(.. D. nCHHCCH))((252...
E. nCHCHC))((223...
26. Уст.р.гчийн холбоотой нэгдл..д нь молекул хоорондын харилцан .йлчлэлийн х.ч харьцангуй ихтэй байдаг. Дараах нэгдл..дээс аль нь молекул хоорондын харилцан .йлчлэлийн х.ч багатай вэ?
А. PH3 B. H2S C. CH4 D. NH3 E. HCl
27. NaScO2 нэгдэлд сканди ямар валенттай байна вэ?
А. I B. II C. III D. IV E. V
28. Электролизын .ед катод дээр H2, анод дээр Br2 ялгарсан бол аль уусмалд электролиз явуулсан бэ?
А. HBrO2 B. NaBr C. NaCl D. [CuOH]Br E. CuBr2
29. H2O2 + KI = KIO3 + Н2О– тэгшитгэлийг тэнц..лэхэд калийн иодидын .мн. ямар коэффициент тавих .стой вэ?
А. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
Шингэн
Хатуу
Уур
Даралт
Температур
30. СН4 + О2 = CO2 + H2O – урвалын б.д..вч .г.гджээ. Хэвийн н.хц.лд 11,2л н..рсх.члийн хий ..ссэн бол хэдэн грамм метан шатсан бэ?
А. 16гр B. 32гр C. 8гр D. 4гр E. 11,2гр
31. C4H8O томь.отой альдегид хэд байх вэ?
А. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
32. H2(хий) + I2(хий) = 2HI(хий) + Q тэнцвэр тогтсон системийн даралтыг бууруулбал тэнцвэр хаашаа шилжих вэ?
А. Баруун тийшээ B. З..н тийшээ C. Тэнцвэр шилжихг.й
D. Дулаан ялгаруулах чиглэлд E. Дулаан шингээх чиглэлд
NaIO3 + NaI + HCl = NaCl + H2O + I2
Энэх.. урвалын тэгшитгэлийг ашиглан 33 – 35 –р асуултуудад хариулна уу.
33. Урвалын тэгшитгэлд тод хараар бичсэн нэгдэл дэх иодын исэлдэх.йн хэм хэдтэй тэнц.. байна вэ?
А. -1 B. 0 C. +1 D. +3 E. +5
34. Урвалын тэгшитгэлд .ндэслэн дээрх урвалын т.рлийг тодорхойлно уу.
А. Солилцох урвал
B. Исэлдэн ангижрах урвал
C. ..р.. исэлдэн ..р.. ангижрах урвал
D. Молекул хоорондын исэлдэн ангижрах урвал
E. Молекул дотоодын исэлдэн ангижрах урвал
35. Дээрх урвалын тэгшитгэлээс .ндэслэн исэлд..лэгч, ангижруулагчийг тогтооно уу.
А. Исэлд..лэгч – NaIO3, ангижруулагч – NaI
B. Исэлд..лэгч – NaIO3, ангижруулагч – I2
C. Исэлд..лэгч – NaI, ангижруулагч – NaIO3
D. Исэлд..лэгч – NaI, ангижруулагч – I2
E. Исэлд..лэгч – I2, ангижруулагч – NaI
36. Цууны х.чилд хлор нэгдэхэд ..сгэсэн нэгдл..д болох хлорцуугийн х.чл..дийн рК-ийн утгууд .г.гджээ. Эдгээрт .ндэслэн х.чл..дийн х.чийг харьцуулан д.гнэлт гаргана уу.
X.чл..д
CH3COOH
ClCH2COOH
Cl2CHCOOH
Cl3CCOOH
рК
4,77
2,85
1,48
0,7
А. Цууны х.члийн х.чинд хлорын атом н.л..лд.гг.й
B. Цууны х.члийн х.ч нь хлорын атомаас шууд хамааралтай
C. Цууны х.члийн х.ч нь хлорын атомын тооноос шууд хамааралтай
D. Цууны х.члийн х.ч нь хлорын атомаас хамааралг.й
E. Цууны х.члийн х.ч нь хлорын атомын тооноос урвуу хамааралтай
37. Танд дараах бодисуудын уусмалаар тоноглосон хий цэвэрлэх т.х..р.мж .гчээ. Та эдгээр т.х..р.мж..дийг ашиглан гарган авсан хийнээс х.чилт.р.гч ба усыг салгах схемийг угсарна уу.
А. I – II B. II – III C. III – IV D. I – IV E. II – IV
I - Ca(OH)2
IV - H2O
II - Cu
III - P2O5
38. Нэгд..лэх урвалаар зурагт .з..лсэн томь.отой нэгдлийг гарган авахын тулд жижиг молекулт нэгдл..дийг сонгон авчээ. Аль хувилбараас бодис ялгаралг.йгээр зурагт .з..лсэн нэгдлийг гарган авч чадах вэ?
А. C6H6 ба HCN B. C2H6 ба NO2
C. C2H2 ба NH3 D. C6H6 ба NH3
E. C2H2 ба HCN
39. Жагсаалтанд бодисын усанд уусах чанарыг тодорхойлох туршилтын .ед хийгддэг .йлдл..дийг .гчээ. Эдгээрийг з.в дэс дараагаар байрлуулна уу.
1. 100гр ус хэмжиж авна.
2. Химийн нэгдлээс тодорхой бага хэмжээтэйг жигнэн авна.
3. Жигнэн авсан хэсгээ усанд уусгана.
4. Дээрх алхмуудыг усанд бодис нэмж уусахг.й болтол давтан явуулна.
5. Устай саваа тогтмол температуртай багажинд байрлуулна.
А. 1 – 5 – 2 – 3 – 4 B. 1 – 5 – 3 – 4 – 2 C. 2 – 3 – 5 – 1 – 4
D. 2 – 3 – 1 – 4 – 5 E. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
40. 256224NOHCAHCCH... - Бодисыг гарган авах схемд орхигдсон бодисыг олно уу.
А. C6H5Cl B. C2H2 C. C2H4 D. C6H6 E. C3H4
41. .йлдвэрийн н.хц.лд бодисыг гарган авах урвалыг явуулахад тавигдах шаардлагуудыг дурдсан бол аль нь ил..ц вэ?
А. Аюулг.й байх
B. Т..хий эд нь хямд байх
C. Цахилгаан бага хэрэглэдэг байх
D. Б.тээгдэх..н бодисын гарц .нд.р байх
E. Урвалын .р д.нд .нг. ..сэх буюу тунадас буудаг байх
42. Х.члийн бороо бол байгаль орчинд хамгийн их хор н.л..тэй экологийн бохирдлын нэг юм. Дараах бодисуудаас аль нь байгаль орчинд .з..лэх хор н.л.. ихтэй вэ?
А. SO2 B. N2 C. O3 D.CO2 E. CO
N
2 –р хэсэг Санамж: Бутархай тоог бичихдээ таслалыг орхиж бичнэ. Жишээ нь [ab] = 0.5 бол а = 0, b = 5 болно. 2.1. Химийн урвалууд ба тэдгээрийн явагдах н.хцл..дийг харгалзуулна уу.
Урвалууд
Урвалын н.хц.л
1. C2H5I + KOH = C2H5OH + KI 2. CH3OH + CH3OH = CH3OCH3 + H2O 3. CH3 – CH = CH2 + HBr = CH3 – CHBr – CH3 4. C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl
a. Х.хрийн х.чил
b. Ус
c. Ш.лтийн
d. Спиртэн уусмал
e. Халаах
f. Ш.лтлэг орчин
g. Х.чиллэг орчин
h. Гэрэл
2.1. Гурван валенттай металл оксидынхоо массын 70% -ыг эзэлдэг. Т..ний сульфат нь Мa(SO4)b –ыг ханш хэмжээний натрийн гидроксидоор .йлчлэхэд тунадас буужээ. Тэрх.. тунадасны масс нь 10,7гр байсан б.г..д т..нийг азотын х.чилд уусгажээ. Энэ .ед ..ссэн давсны масс m = [cde] ба давсыг 175,8гр усанд уусгахад ..сэх уусмалын процентын концентрацыг С = [fgh] олно уу.
2.2. PCl3(хий) + Cl2(хий) = PCl5(хий) гэсэн урвалд оролцож байгаа бодисуудын молийн тоо хугацаанаас хамаарсан хамаарлын график .г.гджээ. Энэх.. графикийг ашиглан дараах даалгавруудыг г.йцэтгэнэ ...
1. Урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг бодож олно уу. к = [a]
2. Урвал эхэлснээс хойш 40 минутын дараа холимог дээр хлор нэмсний улмаас тогтолцооны тэнцвэр шилжсэн нь графикаас харагдаж
байна. Нэмсэн хлорын молийн тоог олно уу. nCl2 = [bcde] моль
3. Хэрвээ шинээр тэнцвэр тогтсоны дараа саван дахь PCl3 –ын хэмжээг олно уу. nPCl3 = [fgh]
PCl3Cl2PCl500,250,50,7511,251,51,75102030405060Хугацаа, минТоо хэмжээ, моль
Хариу
А хувилбар
1 –р хэсэг
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
1
D
8
A
15
C
22
C
29
C
36
B
2
B
9
E
16
A
23
B
30
B
37
D
3
C
10
D
17
A
24
C
31
D
38
D
4
C
11
D
18
C
25
B
32
C
39
E
5
C
12
A
19
B
26
E
33
E
40
B
6
D
13
D
20
A
27
C
34
C
41
C
7
D
14
C
21
D
28
A
35
A
42
D
2 –р хэсэг
a
b
c
d
e
f
g
h
2.1
2
1
3
4
2.2
2
3
2
1
3
7
8
2.3
8
1
2
5
0
2
5
Б хувилбар
1 –р хэсэг
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
Тест
Хариу
1
A
8
B
15
C
22
C
29
A
36
C
2
C
9
E
16
A
23
E
30
C
37
B
3
A
10
A
17
A
24
B
31
B
38
A
4
D
11
C
18
C
25
D
32
C
39
A
5
D
12
D
19
A
26
C
33
A
40
D
6
E
13
D
20
C
27
C
34
C
41
E
7
B
14
B
21
D
28
B
35
A
42
A
2 –р хэсэг
a
b
c
d
e
f
g
h
2.1
2
1
3
4
2.2
2
3
2
4
2
1
2
1
2.3
8
0
6
2
5
0
2
5
- Хуудсыг бүтээсэн хугацаа 0.27 секунд -